Persoonsgegevens

 

Profitable You (hierna PY) verwerkt ten bate van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijke persoon.

 

PY gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Verder gebruikt AKZ alle aan haar beschikbaar gestelde, door de opdrachtgever verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten bate van haar dienstverlening.

 

Grondslag van de verwerking

 

PY baseert het gebruik van persoonsgegevens op de AVG. Op grond van deze Algemene Verordening en de daarin opgenomen artikelen en regels is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten bate van een aangegane overeenkomst met opdrachtgever en/of een wettelijke verplichting.

 

Uit de AVG volgt dat PY de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

 

Verantwoordelijke

 

PY is veelal de zogenoemde gezamenlijke Dataverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat PY samen met opdrachtgever beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

 

PY is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden gebruikt.

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

De AVG verplicht PY om geschikte technische en organisatorische stappen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie met de portal versleuteld, via een beveiligde verbinding plaats.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

PY bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens 26 maanden, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen. Na inwilligen van het verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens zullen deze 1 jaar na dato geheel uit alle systemen incl. back-ups verdwenen zijn.

 

Cookies

 

We gebruiken cookies op onze website. U kunt meer lezen hierover in ons cookiebeleid.

 

Privacy rechten

 

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht tot correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens.

 

Wil je weten welke persoonsgegevens PY van jou heeft verwerkt; dan is mogelijk een schriftelijk inzageverzoek te doen. Deze zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken beantwoord worden. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan is een aanvullend verzoek nodig om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Laatste wijziging is van 01 november 2020.

 

Inzage en wijzigen van gegevens

 

Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan PY via het e-mailadres: hello@profitable-you.com.

 

 

Switch currency
US$ Amerikaanse dollar (USD)
Euro